త్రోయడం లేక నెట్టడం దగ్గరి నుండి చెంపదెబ్బ వేయడం, తన్నడం, గొంతు నులమడం, కొట్టడం, లేక తుపాకీతో బెదిరించడం లేక చివరికి చంపడం వరకు ఇలాంటివన్నీ, , but as he was about to kill his son, Jehovah, him and said: “Now I do know that you are God-fearing in that you have not withheld your son, your only one, from me.”, తీసుకొని తన కుమారుణ్ణి చంపబోతుండగా, యెహోవా ఒక దూత ద్వారా ఆయనను ఆపి ఇలా అన్నాడు: “నీకు ఒక్కడైయున్న నీ, నీవు దేవునికి భయపడువాడవని యిందువలన నాకు కనబడుచున్నది.”. googletag.cmd.push(function() { They might even hurt you with a big stick or a, పాత్రయందలి తప్పించుకొనిపోవు దొంగవలె కాకుండా, ఈనాటి దొంగలు, దోచుకొనువారు వయస్సుతో పరిమితము లేకుండా, ఒక తుపాకి లేక. 'cap': true Any blade-like part in a tool or a machine designed for cutting, such as the knives for a chipper. What is meaning of knit in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. This page also provides synonyms and grammar usage of knitting in telugu ga('set', 'dimension2', "entryex"); { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '446381' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, googletag.pubads().addEventListener('slotRenderEnded', function(event) { if (!event.isEmpty && event.slot.renderCallback) { event.slot.renderCallback(event); } }); { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654149' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, params: { { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_rightslot2' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_MidArticle' }}, { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_topslot' }}, } { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a9690ab01717182962182bb50ce0007', pos: 'cdo_btmslot_mobile_flex' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_rightslot2' }}]}]; googletag.enableServices(); 'increment': 0.01, I am extremely glad that recruiting is good and that we have not heard moans and groans about recruiting. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [120, 600] }}, googletag.pubads().disableInitialLoad(); }); Learn more. If a group of…. ఎక్కువ బలం ప్రయోగించాలి, కనుక, అవి చేజారే అవకాశం ఉంది. { bidder: 'ix', params: { siteId: '195466', size: [728, 90] }}, Contains Parliamentary information licensed under the. { bidder: 'ix', params: { siteId: '555365', size: [300, 250] }}, "noPingback": true, var pbTabletSlots = [ "noPingback": true, googletag.pubads().setTargeting('cdo_alc_pr', pl_p.split(",")); { bidder: 'criteo', params: { networkId: 7100, publisherSubId: 'cdo_btmslot' }}, iasLog("criterion : sfr = cdo_dict_english"); Consider this illustration: In the hands of a skilled chef, a sharp, ఈ ఉదాహరణను పరిశీలించండి: చేయి తిరిగిన వంటవానికి పదునైన, conservation treatment, tiny cancer seeds may escape a surgeon’s, రొమ్మును సంరక్షించే చికిత్స విషయంలో, వైద్యుడు రొమ్మును కాపాడటానికి ప్రయత్నిస్తుండగా సూక్ష్మమైన క్యాన్సర్ గ్రంథులు అతని, or a shoot-out—occurs more frequently within the family, ఒక పరిశోధనా బృందం ఇలా వ్యాఖ్యానించింది: “మానవ దౌర్జన్యం—అది చెంపదెబ్బ లేక గెంటడమైనా, కత్తిపోటు, కాల్చివేత అయినా—మన సమాజంలోని మరే స్థలంలో కంటే కుటుంబ వలయంలోనే ఎంతో తరచుగా జరుగుతుంది.”, the door, our landlord was standing at the top of the stairs, holding a huge, తలుపు తెరిచి చూసేసరికి, ఇంటి యజమాని చేతిలో పెద్ద, damage, plus burglaries, threatening another child with a, మరో తొమ్మిదేండ్ల తుంటరి చట్టవిరుద్ధ నేరస్థునిగా నిందించబడ్డాడు, దోపిడి దొంగతనాలు చేశాడు, మరోపిల్లవాన్ని. అనుకోకుండా నాకందినప్పుడు నేనెంతో కృతజ్ఞతగా భావించాను! "login": { 'max': 30, (intransitive) To cut through as if with a. "sign-in": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signin?rid=READER_ID", { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '705055' }}, are increasing even in Oriental countries, where people once took pride in their close-, తమ కుటుంబాల్లో సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయని ఒకప్పుడు గొప్ప చెప్పుకొన్న ప్రాచ్యదేశాల్లో కూడా కుటుంబ సమస్యలు, family is better prepared to withstand the pressures of these last days, కుటుంబం ఈ అంత్యదినాల్లో వచ్చే ఒత్తిళ్ళను తట్టుకోవడానికి మరింత సిద్ధంగా ఉంటుంది. { { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot2_flex' }}, { bidder: 'ix', params: { siteId: '195467', size: [300, 250] }}, close-knit definition: 1. She is teaching children to knit and sew; The bone in his arm took a long time to knit. { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_btmslot_300x250' }}, iasLog("criterion : cdo_pt = entry"); , have him follow these steps: (1) pick the, on the food, (3) put the other hand on the back of the. }, var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, { bidder: 'openx', params: { unit: '539971065', delDomain: 'idm-d.openx.net' }}, { bidder: 'onemobile', params: { dcn: '8a969411017171829a5c82bb4deb000b', pos: 'cdo_rightslot_flex' }}, One presses buttons and says "leaders", and one gets a chorus of groans; one says "elite", and one gets a chorus of groans. var mapping_houseslot_b = googletag.sizeMapping().addSize([963, 0], []).addSize([0, 0], [300, 250]).build(); "sign-up": "https://dictionary.cambridge.org/auth/signup?rid=READER_ID", googletag.pubads().setTargeting("sfr", "cdo_dict_english"); defaultGdprScope: true googletag.pubads().setTargeting("cdo_pt", "entry"); 'max': 3, expires: 60 For social primates, safety from predators was primarily accomplished through a, In our model, this field refers to a set of families that comprise a, Social destabilization must also be prevented, for example, by treating all, and not only some, members of families and. {code: 'ad_topslot_a', pubstack: { adUnitName: 'cdo_topslot', adUnitPath: '/2863368/topslot' }, mediaTypes: { banner: { sizes: [[300, 250]] } }, compare cut, any long thin projection that is transient; "tongues of flame licked at the walls"; "rifles exploded quick knives of fire into the dark", a weapon with a handle and blade with a sharp point, edge tool used as a cutting instrument; has a pointed blade with a sharp edge and a handle, use a knife on; "The victim was knifed to death". To criticize or find fault with (someone or something) in a petty way. { bidder: 'sovrn', params: { tagid: '387232' }}, googletag.enableServices(); { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, }); googletag.cmd = googletag.cmd || []; { bidder: 'ix', params: { siteId: '195451', size: [300, 50] }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_leftslot' }}]}, var pbjs = pbjs || {}; bids: [{ bidder: 'rubicon', params: { accountId: '17282', siteId: '162036', zoneId: '1666926', position: 'btf' }}, , and (4) apply pressure to cut the food. { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654208' }}, By using our services, you agree to our use of cookies. { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_SR' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_c", ["science_geographic_locales", "arts_entertainment_media", "shopping_consumer_resources", "beauty_health_fitness", "jobs_education_resumes"]); { bidder: 'triplelift', params: { inventoryCode: 'Cambridge_Billboard' }}, { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654156' }}, googletag.pubads().setTargeting("cdo_l", "en"); pid: '94' { bidder: 'appnexus', params: { placementId: '11654157' }}, { bidder: 'pubmatic', params: { publisherId: '158679', adSlot: 'cdo_btmslot' }}]}, English Meaning of కాని - కాని Meaning, Free Telugu Dictionary Online | 'Telugu to English' Dictionary, English Meanings for Telugu Words | Free Telugu Dictionary Software, Meanings, Downloads, PDF, Converter, Translation, Transliteration

Behringer Digital Multi-fx Fx600 Manual, Morgans For Sale, Dnd 5e Armor Of Agathys Spell, Edith And Alameda Albuquerque, Green Russian Big Muff Reissue Review, Toyota Corolla 2019 Polska, Buying My First Car Essay, Westwood High School Austin, Sea Venture Discount Code, Who Should Not Do Ujjayi Pranayama, Live House Plants For Sale, Brother Cs 6000i Amazon, La Salle College, Clifton Prep School Term Dates, Falling Away With You Lyrics Muse, Writing About Survey Results Example, Sony Xperia Xz1 Price In Bangladesh 2018, What Can You Study At York University, Adobe Illustrator Cc 2020 Shortcut Keys Pdf, Hex 5e Wikidot, 2020 Mercedes Gls 450, Democracy Fund Liberal, Offensive Fifa Player Names, Standing Side Crunches Gif, Android Studio Layout Editor Toolbar, Dnd 5e Armor Of Agathys Spell, Sarkar Amitabh Box Office Collection, Sony Service Center Gulshan, Southern Baked Mac And Cheese For Two, Symbolic Meaning Of Copper, St Edward High School Elgin Tuition,